REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.1. LBPro – LBPro sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 2a, 15-399 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000474195, NIP 5423232909, REGON: 200802377, zwany również Organizatorem.

1.2. Program – Program Poleceń organizowany przez LBPro, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, służy pomocy w pozyskaniu specjalistów na wybrane stanowiska ogłoszone na https://lbpro.net/career/.

1.3. Elevato – system do zarządzania CV i projektami rekrutacyjnymi.

1.4. Polecający/-a – Pracownik LBPro polecający Kandydata/-kę do pracy.

1.5. Pracownik – osoba, która wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz LBPro lub podmiotu powiązanego z LBPro na podstawie dowolnej formy współpracy, w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

1.6. Kandydat/-ka – osoba ubiegająca się o pracę w LBPro, polecana do pracy w LBPro przez Polecającego/-ą zgodnie z warunkami Programu, która nie jest pracownikiem LBPro, nie była pracownikiem LBPro w przeciągu ostatnich 6 miesięcy oraz która nie jest w trakcie procesu rekrutacyjnego w LBPro.

1.7. Rekruter – osoba odpowiedzialna za prowadzenie rekrutacji w LBPro (HR Manager lub pracownik działu Administracji).

1.8. Aplikacja spontaniczna – jedna z możliwych form aplikowania do pracy w LBPro, polegająca na wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez stronę internetową LBPro https://lbpro.elevato.net/pl/rekrutacja-lbpro,ja,69?source=1015 na stanowisko, na które w danym momencie LBPro nie prowadzi rekrutacji.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu.

2.2. Organizatorem Programu i podmiotem, wyłącznie uprawnionym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest LBPro.

2.3. LBPro w każdej chwili może podjąć decyzję o zakończeniu Programu.

2.4. Osoba będąca Pracownikiem LBPro może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy, na które może polecić Kandydata/-kę z następujących źródeł:

 • oferty zamieszczane na stronie: lbpro.net w zakładce „CAREER”, https://lbpro.net/career/
 • inne portale internetowe, na których zamieszczone są oferty firmy LBPro.

2.5. Osoba będąca Pracownikiem LBPro może polecić Kandydata/-kę do pracy w LBPro również w drodze Aplikacji spontanicznej.

2.6. Osoba niebędąca Pracownikiem LBPro może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy, na które może aplikować z polecenia:

 • ze stron lbpro.net z zakładki „CAREER” https://lbpro.net/career/
 • innych portali internetowych, na których zamieszczone są oferty firmy LBPro.

2.7. Osoba niebędąca Pracownikiem LBPro może aplikować do pracy w LBPro również w drodze Aplikacji spontanicznej.

3. CZYNNOŚCI PO STRONIE KANDYDATA/-TKI

3.1. Kandydat/-ka po zapoznaniu się z wybraną ofertą pracy udostępnioną w miejscach wskazanych w punkcie 2.6 na określone stanowisko w LBPro lub na zasadzie Aplikacji spontanicznej wypełnia formularz rekrutacyjny w Elevato.

3.2. Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest wpisać w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail Polecającego/-ej, celem umożliwienia Rekruterowi zidentyfikowania, że wskazany/-a Kandydat/-ka bierze udział w Programie.

3.3. W przypadku osób należących do zespołu LBPro wymagane jest podanie adresu służbowego – z domeny @lbpro.pl

4. CZYNNOŚCI PO STRONIE POLECAJĄCEGO/-EJ

4.1. Aby polecenie zostało uznane, Polecający/-a zobowiązany/-a jest do poinformowania Kandydata/-ki o konieczności podania służbowego adresu e-mail Polecającego/-ej w formularzu rekrutacyjnym wysyłanym przez Elevato.

4.2. Aby polecenie zostało uznane, Polecający/-a zobowiązany/-a jest do zatwierdzenia polecenia danego/-j Kandydata/-ki za pomocą linku otrzymanego na służbowy adres e-mail po przesłaniu przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Elevato.

4.3. Na zatwierdzenie polecenia Polecający/-a ma 30 dni od momentu wysłania formularza rekrutacyjnego przez Kandydata/-kę.

5. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA REKOMENDACJI

5.1. Rekomendacja powinna być przyjęta i zaakceptowana, jeżeli:

 • polecony/-a Kandydat/-ka w momencie przyjmowania rekomendacji nie występuje w wewnętrznej bazie danych LBPro lub polecony /-a Kandydat/-ka w momencie przyjmowania rekomendacji występuje w wewnętrznej bazie danych LBPro, ale poprzedniego zgłoszenia dokonał/-a co najmniej 3 miesiące przed datą wysłania aktualnego formularza zgłoszeniowego
 • polecony Kandydat/-ka nie bierze udziału w żadnym aktualnym procesie rekrutacyjnym w LBPro
 • Polecający/-a w ciągu 30 dni od zgłoszenia się Kandydata/-ki zatwierdził polecenie

5.2. Rekomendacja wygasa po 3 miesiącach.

5.3. Rekomendacja zostaje odrzucona, gdy:

 • Kandydat/-ka bierze już udział w jakimkolwiek procesie rekrutacyjnym w LBPro w momencie rekomendacji jego osoby
 • Kandydat/-ka znajduje się w wewnętrznej bazie danych LBPro, a poprzedniego zgłoszenia dokonał/-a w okresie krótszym niż 3 miesiące od daty wysłania aktualnego formularza zgłoszeniowego
 • Polecający/-a w ciągu 30 dni od zgłoszenia się Kandydata/-ki nie zatwierdzi polecenia lub polecenie odrzuci.

5.4.Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu rekomendacji zostanie przesłana Osobie polecającej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania rekomendacji przez LBPro.

5.5. Danego/Daną Kandydata/-kę może polecić tylko jeden Polecający/-a. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.

6. KWOTY WYNAGRODZENIA ZA REKOMENDACJĘ

6.1. Polecającemu/-ej przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości:

 • 5.000 zł, w sytuacji, gdy Kandydat/-ka zostanie zatrudniony/-a w procesie rekrutacji w LBPro na stanowisko na poziomie mid lub senior, po uprzednim zakończeniu 3 miesięcznego okresu próbnego.
 • 10.000 zł, w sytuacji, gdy Kandydat/-k zostanie zatrudniony/-a na stanowisko na poziomie tech leader / manager, po uprzednim zakończeniu 3 miesięcznego okresu próbnego.

7. ZASADY I WARUNKI WYNAGRODZENIA ZA REKOMENDACJĘ

7.1. Kwoty wymienione w pkt. 6.1 są kwotami brutto w przypadku, gdy Polecający/a współpracuje z LBPro na podstawie umowy o pracę, umowie zlecenia lub netto w przypadku, gdy Polecający/-a współpracuje z LBPro jako odrębny przedsiębiorca na podstawie umowy o świadczeniu usług.

7.2. Wynagrodzenie za rekomendację należne jest po zakończeniu okresu próbnego trwającego 3 miesiące i po zawarciu umowy, której przedmiotem jest kontynuowanie współpracy z Kandydatem/-ką w dalszym okresie.

7.3. Forma i podstawa wypłaty wynagrodzenia za rekomendację:

7.3.1. Rekomendacja ze strony Pracownika LBPro:

 • w przypadku gdy Polecający/-a współpracuje z LBPro na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, świadczenie wypłacane jest w formie premii wraz z miesięcznym wynagrodzeniem naliczanym przez LBPro, po spełnieniu warunku zawartego w punkcie 7.2 powyżej.
 • w przypadku gdy Polecający/-a współpracuje z LBPro jako odrębny przedsiębiorca na podstawie umowy o świadczeniu usług, świadczenie wypłacane jest na podstawie odrębnej faktury, wystawionej nie wcześniej niż po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 7.2. powyżej, płatnej w terminie 14 dni od daty doręczenia jej LBPro.

7.3.2. Rekomendacja ze strony osoby niebędącej Pracownikiem LBPro:

 • osoby nieprowadzące działalności gospodarczej: umowa zlecenie zawierana z LBPro.
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: faktura VAT.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Kandydata i Osoby polecającej jest LBPro, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Kandydata,

8.1.1. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem RODO”. Dane osobowe będą przekazywane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wypłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.1.2. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.,

8.1.3. dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej będą przekazywane firmie księgowej, a także podmiotom powiązanym z Administratorem w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 KSH.

8.1.4. Kandydat i Osoba Polecająca posiada prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO); cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8.1.5. Dane osobowe Kandydata ani Osoby polecającej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8.1.6. Dane osobowe Kandydata i Osoby polecającej będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (przechowywanie akt osobowych, przechowywanie dokumentacji podatkowej, przedawnienie roszczeń).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aplikacji wewnątrzfirmowej MYLBPRO oraz na stronie internetowej LBPro pod adresem https://lbpro.net/career/

9.2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.3. Wszelkie sprawy związane z realizacją Programu należy kierować na adres poczty elektronicznej e – mail: kontakt@lbpro.pl

9.4. LBPro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych przez Polecających/-e praw. O każdorazowej zmianie Regulaminu LBPro poinformuje w aplikacji MyLBPro oraz na stronie Internetowej w terminie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.

9.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.